Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

rudagu
2117 e118
Reposted fromzciach zciach

August 02 2017

2918 149e 500
rudagu
5485 0d1d 500
Reposted fromckisback ckisback viasmoke11 smoke11
rudagu
3812 9d1a
An Univited Guest - Adolf Menzel
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viasmoke11 smoke11
rudagu
2156 da1b
Reposted fromTankistD TankistD viasmoke11 smoke11
rudagu
5118 c3f1 500
Reposted fromprzegrany przegrany viasmoke11 smoke11
rudagu
1542 b49b 500
rudagu
rudagu
rudagu
0479 50d2 500
Reposted fromcukierky cukierky viasmoke11 smoke11
rudagu
6689 3e80
Reposted fromveez veez viamindtrap mindtrap
9961 b99a
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaamberwaves amberwaves
rudagu
rudagu
ze wszystkich podróży
najbardziej lubię
te długie wycieczki

w siebie

bo to i cholera wie
którędy
i stacja docelowa
nie wiadomo
gdzie

lubię te podróże
bo
mogę wybierać się w nie będąc
w tramwaju
w pracy
na ulicy

lubię te podróże
bo
tyle nieznanych krajobrazów
spotykam po drodze
tyle nieodkrytych miejsc

lubię te podróże
w które wyruszam bez biletu
a wracam

z tyloma bagażami
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromciarka ciarka viamindtrap mindtrap

July 30 2017

rudagu
8621 ef6b 500
Oscar Sancho Nin
Reposted fromNajada Najada viamindtrap mindtrap

July 28 2017

rudagu
8281 083c
oh no :(
rudagu
5919 b32d

July 24 2017

rudagu
5145 b324
Reposted fromzciach zciach
rudagu
rudagu
3320 9387
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl